AB Software en Consultancy 088 456 1234

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van A.B. SOFTWARE & CONSULTANCY B.V.

DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden, inclusief deze aanhef, zullen de navolgende termen de betekenis hebben zoals hieronder aangegeven, tenzij uit de context waarin deze termen worden gebruikt, ondubbelzinnig een andere betekenis blijkt:

A.B. Software: A.B. Software & Consultancy B.V., gevestigd te Paterswolde aan de Groningerweg 13b, te Deventer aan de Keulenstraat 8-i , te Bleiswijk aan de Hoefweg 205 B en aan de Verlengde Velmolen 4B te Uden.

Afnemer: degene tot wie een Aanbieding is gericht of met wie een Overeenkomst wordt gesloten.

Partijen: A.B. Software en Afnemer.

Aanbieding: ieder aanbod van A.B. Software aan Afnemer tot het aangaan van een overeenkomst.

Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen partijen betreffende de levering van goederen en/of diensten door A.B. Software aan Afnemer.

Leverantie: de goederen en diensten welke op grond van een Overeenkomst door A.B. Software aan Afnemer geleverd dienen te worden, alsmede de daarmee verband houdende werkzaamheden en diensten.

INDELING

Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel dat steeds van toepassing is, en een aantal bijzondere delen welke aanvullend van toepassing zijn, ingeval van respectievelijk de levering van apparatuur, de levering van programmatuur en het ter beschikking stellen van deskundigen.

Indien bepalingen in een bijzonder deel afwijken van bepalingen in het algemeen deel, prefereren de bepalingen in het bijzondere deel.

ALGEMEEN

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding en Overeenkomst en maken daarvan onlosmakelijk deel uit.

2. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Over de nietige bepalingen zullen Partijen overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van deze voorwaarden behouden blijft.

3. Algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet van toepassing. A.B. Software wijst deze uitdrukkelijk van de hand.

4. Afnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere opdrachten aan en Overeenkomsten met A.B. Software.

Artikel 2: Aanbiedingen, Opdrachten

1. Een Aanbieding, daaronder begrepen gegevens in eventuele bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, is vrijblijvend.

2. Kosten van het voorbereiden en maken van een Aanbieding worden door A.B. Software niet afzonderlijk in rekening gebracht, indien de Aanbieding tot een Overeenkomst leidt. Indien geen Overeenkomst tot stand komt, kan A.B. Software deze kosten op basis van de bij haar geldende tarieven aan Afnemer in rekening brengen.

3. Opdrachten en aanvaardingen van Afnemer gelden als onherroepelijk aanbod.

Artikel 3: Totstandkoming van een Overeenkomst

1. Een Overeenkomst komt uitsluitend tot stand indien en voor zover deze schriftelijk is vastgelegd in een door Partijen ondertekend contract of in een door A.B. Software ondertekende opdrachtbevestiging. Een door A.B. Software gezonden gespecificeerde factuur staat gelijk aan een door haar ondertekende opdrachtbevestiging.

2. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment van ondertekening van het contract door Partijen c.q. op de dag waarop door A.B. Software de door haar ondertekende opdrachtbevestiging wordt verzonden.

3. De schriftelijke opdrachtbevestiging van A.B. Software geldt als volledige en juiste vastlegging van de inhoud van een Overeenkomst, tenzij Afnemer binnen acht kalenderdagen na datum van verzending van deze bevestiging schriftelijk zijn bezwaren aan A.B. Software kenbaar heeft gemaakt. In dat geval is A.B. Software niet meer aan de opdrachtbevestiging gebonden.

4. Gedurende een periode van tien dagen na de dag waarop een Overeenkomst tot stand gekomen is, heeft A.B. Software het recht de Overeenkomst zonder opgave van reden en door enkele schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder enige gehoudenheid tot vergoeding van kosten of schade aan Afnemer. Bepalend voor de datum van zodanige mededeling is de dagtekening van de brief waarbij de mededeling wordt gedaan.

5. Wijzigingen van en aanvullingen op een Overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

6. Toezeggingen door of afspraken met organen of ondergeschikten van A.B. Software binden A.B. Software niet, dan nadat en voor zover deze door A.B. Software schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Meerwerk

1. In de Overeenkomst wordt geacht te zijn begrepen de bevoegdheid van A.B. Software om door haar verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen, zodra dit is uitgevoerd.

2. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door A.B. Software tijdens de uitvoering van de Overeenkomst wordt geleverd c.q. gepresteerd, boven hetgeen uitdrukkelijk in de Overeenkomst is vastgelegd.

Artikel 5: Prijzen

1. Alle prijzen gelden voor levering af magazijn en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Eventuele transport-, installatie-, montage- en andere in verband met de Leverantie te maken kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht als meerwerk.

Artikel 6: Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook. Bij overschrijding van deze termijn wordt Afnemer geacht in verzuim te zijn.

2. Vanaf de datum dat Afnemer in verzuim is, is Afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is A.B. Software alsdan gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en is Afnemer gehouden aan A.B. Software te vergoeden alle door deze gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder de volledige advocaatkosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten bij voorbaat worden vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,—

3. Indien naar het oordeel van A.B. Software de kredietwaardigheid van Afnemer daartoe aanleiding geeft, kan zij nadere zekerheid dan wel vooruitbetaling verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de Overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7: Aflevering en Risico

De Aflevering van zaken geschiedt af magazijn. Op het moment van aflevering gaat het risico over op Afnemer.

Artikel 8: Leveringstermijnen

1. De in een Aanbieding of Overeenkomst opgenomen leveringstermijnen worden door A.B. Software naar beste weten opgegeven en zullen zo veel als mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend en gelden nimmer als fatale termijn. Bij overschrijding van een leveringstermijn zullen A.B. Software en Afnemer met elkaar in overleg treden teneinde een nieuwe levertijd te bepalen.

2. Overschrijding van een leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of op niet nakoming door Afnemer van enige uit de Overeenkomst voor Afnemer voortvloeiende verplichting.

3. Leveringstermijnen worden in ieder geval verlengd met de tijdsduur dat de uitvoering van de Overeenkomst is opgeschort door overmacht, ongeacht of de overmacht opleverende omstandigheden zijn ingetreden voor of nadat de uitvoering voltooid had moeten zijn, alsmede met de tijdsduur dat Afnemer in gebreke is met de uitvoering van enige verplichting uit de Overeenkomst, of in verzuim is.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 

1. Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van A.B. Software en alle aan Afnemer te verlenen dan wel over te dragen rechten blijven aan A.B. Software voorbehouden, tot aan het moment van algehele voldoening van al hetgeen A.B. Software in verband met de onderliggende Overeenkomst en, voor zover de wet zulks toelaat, in verband met andere overeenkomsten van Afnemer te vorderen heeft.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor A.B. Software in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal A.B. Software niet aansprakelijk zijn. Afnemer vrijwaart A.B. Software tegen alle aanspraken van derden. Afnemer zal geen personeelsleden van A.B. Software of door A.B. Software ingeschakelde derden aanspreken.

2. A.B. Software is nimmer aansprakelijk voor schade, behoudens indien en in zoverre de gelegen schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van A.B. Software. Behoudens opzet van A.B. Software is haar aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade steeds uitgesloten. Onder opzet en schuld van A.B. Software is voor de toepassing van deze voorwaarden mede te verstaan schuld en opzet van haar organen en met A.B. Software te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.

3. In alle gevallen waarin A.B. Software ondanks het bepaalde in lid 2 van dit artikel is gehouden tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan 50% van het bedrag dat Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan A.B. Software is verschuldigd.

4. Indien A.B. Software een advies verstrekt, is zij aansprakelijk voor schade die het rechtstreeks gevolg is van een eventuele tekortkoming in dat advies, indien en voor zover deze tekortkoming onder de gegeven omstandigheden en bij normale vakkennis en oplettendheid vermeden had behoren te worden en wel tot ten hoogste het bedrag van de afzonderlijk en expliciet voor dat advies bedongen vergoeding. In andere gevallen en voor andere schade is A.B. Software terzake niet aansprakelijk.

5. Iedere vordering jegens A.B. Software, behalve die welke door A.B. Software uitdrukkelijk schriftelijk is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van die vordering.

6. Aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke in verband met de Leverantie door leveranciers of hulppersonen van A.B. Software aan A.B. Software kunnen worden tegengeworpen, zullen door A.B. Software ook aan Afnemer kunnen worden tegengeworpen.

Artikel 11: Geheimhouding

A.B. Software en Afnemer zullen redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen, ten aanzien van de geheimhouding van alle gegevens, feiten en gebeurtenissen waarvan zij kennis nemen in verband met het sluiten van een Overeenkomst en de uitvoering daarvan en waarvan de inhoud vertrouwelijk is.

Artikel 12: Medewerking door Opdrachtgever

1. Afnemer zal A.B. Software kosteloos, tijdig en ongevraagd alle informatie en gegevens verstrekken welke nodig zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst.

2. Indien Afnemer in gebreke blijft zijn in het voorgaande lid omschreven verplichtingen te vervullen, of op een andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is A.B. Software gerechtigd tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en tot het als meerwerk in rekening brengen van de daaruit voor haar voortvloeiende kosten, op basis van de bij haar gebruikelijke tarieven. Met name zullen wachttijden indien personeel van A.B. Software niet terstond op de afgesproken tijd met de werkzaamheden kan beginnen of deze niet onafgebroken kan uitvoeren ten gevolge van een aan Afnemer toe te rekenen oorzaak, in rekening kunnen worden gebracht.

3. Dit artikel is evenzeer van toepassing op de uitvoering van garantiewerkzaamheden.

 

Artikel 13: Overmacht

1. Ingeval van overmacht of andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid – verdere – nakoming van de Overeenkomst van A.B. Software niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel, indien een dergelijke opschorting tenminste onafgebroken gedurende een jaar heeft voortgeduurd, de Overeenkomst door ieder van Partijen bij aangetekende brief kunnen worden beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de Overeenkomst een einde, met dien verstande dat wanneer de Overeenkomst door A.B. Software reeds gedeeltelijk is nagekomen, Afnemer het aan het nagekomen deel toe te rekenen deel van de totale prijs zal zijn verschuldigd. Partijen zullen geen schadevergoeding of enige andere prestatie van elkaar kunnen vorderen.

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van A.B. Software onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst reeds te voorzien, die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk verhindert of bemoeilijkt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoornissen, staking, brand, ongevallen, schade aan de Leverantie, transportmoeilijkheden, alsmede tekortkomingen of overmacht van toeleveranciers of van derden van wiens diensten A.B. Software gebruik maakt, ziekte van personeel en het niet tijdig onder normale voorwaarden kunnen aantrekken van voldoende personeel.

Artikel 14: Opschorting/Ontbinding

1. Ingeval Afnemer een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, surceance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft A.B. Software het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander te harer keuze en onverminderd enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade en rente.

2. Indien A.B. Software gebruik maakt van haar in het voorgaande lid genoemde bevoegdheid tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst, laat zulks de verplichting van Afnemer tot betaling van de met A.B. Software overeengekomen vergoeding gedurende de periode dat A.B. Software de uitvoering van haar verplichtingen heeft opgeschort, onverlet.

 

3. Door Afnemer kan een Overeenkomst uitsluitend worden ontbonden ingeval A.B. Software na deugdelijke schriftelijke ingebreke-stelling waarbij aan haar een redelijke termijn wordt gegeven alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, toerekenbaar blijft tekortschieten in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, zodanig dat van Afnemer niet in redelijkheid kan worden gevergd de Overeenkomst in stand te laten.

4. Ingeval de Overeenkomst wordt beëindigd door A.B. Software, heeft A.B. Software recht op de volledige overeengekomen prijs, vermeerderd met de prijs van reeds uitgevoerd meerwerk, verminderd met de rechtstreeks uit de beëindiging van de Overeenkomst voor A.B. Software voortvloeiende besparingen.

5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd door Afnemer, is Afnemer het aan het reeds door A.B. Software nagekomen deel van de Overeenkomst toe te rekenen deel van de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 15: Weens Koopverdrag

De Convention on Contracts for the International Sale of Goods, ook wel genoemd het Weens Koopverdrag, is niet van toepassing.

Artikel 16: Toepasselijk Recht en Geschillen

Het Nederlands recht is van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen.

VOORWAARDE MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN APPARATUUR

Artikel 1: Aflevering en Risico

Ingeval zulks schriftelijk is overeengekomen, zal A.B. Software de aan Afnemer verkochte apparatuur afleveren op een door Afnemer aan te geven plaats binnen Nederland. Alsdan gaan alle risico’s van verlies, vergaan of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan, over op Afnemer zodra de apparatuur arriveert op het terrein van het adres van aflevering.

Artikel 2: Installatie

Ingeval zulks schriftelijk is overeengekomen, zal A.B. Software zorg dragen voor installatie van de apparatuur. Alsdan zal Afnemer tijdig voor aflevering van de apparatuur een passende installatieplaats ter beschikking stellen, voorzien van alle benodigde faciliteiten, zoals bekabeling, telefooncommunicatiefaciliteiten en klimaatbeheersing, zodanig dat de installatieplaats minimaal voldoet aan de daartoe in de bij de betreffende apparatuur behorende specificaties gestelde eisen, welke op verzoek van Afnemer te voren door A.B. Software aan deze zullen worden toegezonden.

Artikel 3: Aanvaarding

De apparatuur wordt geacht door Afnemer te zijn aanvaard op de datum van aflevering.

 

Artikel 4: Garantie

1. De apparatuur wordt door A.B. Software gedurende een periode van drie maanden na aanvaarding gegarandeerd tegen materiaal- en fabrikagefouten. Deze garantie houdt uitsluitend in de verplichting van A.B. Software, voor haar rekening, naar haar beste vermogen deze fouten te herstellen. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van A.B. Software.

2. Het voorgaande lid is niet van toepassing, indien de gebreken geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand of waterschade, of indien – de configuratie van – de apparatuur door Afnemer of door derden is gewijzigd of wordt onderhouden.

3. Herstel buiten het kader van deze garantie zal door A.B. Software aan Afnemer in rekening worden gebracht.

4. Indien de apparatuur door A.B. Software van een toeleverancier is betrokken, zijn uitsluitend de garantiebepalingen van deze toeleverancier van toepassing. A.B. Software zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

5. Garantiewerkzaamheden zullen door A.B. Software, te harer keuze, worden uitgevoerd bij Afnemer dan wel elders. Eventueel daartoe benodigd transport van de apparatuur zal voor rekening en van risico zijn van Afnemer.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE LEVERING VAN PROGRAMMATUUR

Artikel 1: Algemeen

1. Onder programmatuur wordt verstaan computerprogramma’s vastgelegd in een voor de computer leesbare code op voor de computer afleesbaar materiaal.

2. Tenzij dit uitdrukkelijk en gespecificeerd is overeengekomen, is het meeleveren van enige documentatie bij de programmatuur niet in de Overeenkomst begrepen.

Artikel 2: Verantwoordelijkheid/Medewerking Afnemer

1. Afnemer is verantwoordelijk voor een juist gebruik en een juiste toepassing in haar organisatie van de Leverantie en voor het beveiligen van gegevens. Met name vallen schaduwdraaien, een afdoend back-up systeem en een goed systeembeheer onder de directe verantwoordelijkheid van Afnemer.

2. Indien is overeengekomen dat de Afnemer apparatuur, materialen of gegevens of informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.

3. Door Afnemer wordt intern iemand aangesteld die na de gebruiksklare oplevering van de programmatuur bij Afnemer zal fungeren als een zogenaamde helpdesk. Contacten met A.B. Software over gebruikersaspecten van de programmatuur zullen door Afnemer uitsluitend worden onderhouden middels deze persoon en uitsluitend nadat deze heeft getracht eventuele vragen en problemen intern te beantwoorden c.q. op te lossen. Deze contacten vinden schriftelijk plaats, tenzij er zodanig urgente vragen of problemen zich voordoen dat telefonische consultatie noodzakelijk is.

Artikel 3: Prijzen

1. Prijzen zijn exclusief reis- en verblijfkosten, eventuele implementatiewerkzaamheden en het treffen van voorzieningen en het uitvoeren van overige werkzaamheden en diensten bij Afnemer. Deze worden beschouwd als meerwerk.

2. Er kan een vaste prijs zijn overeengekomen, dan wel een op nacalculatiebasis te betalen vergoeding.

3. Indien is overeengekomen dat vergoeding op basis van nacalculatie zal geschieden, zal Afnemer verschuldigd zijn:

a. Een bedrag vastgesteld aan de hand van het aantal bestede uren tegen overeengekomen uurtarieven, waarin begrepen zijn de kosten van het gebruik van bij A.B. Software beschikbare hulpmiddelen en verbruiksmaterialen. Reisuren worden aangemerkt als werkelijk bestede uren.

b. De kosten van computergebruik voor de uitvoering van onderzoeken, systeemstudies, systeemanalyses en voor het ontwerpen en het testen van programma’s op basis van de voor de gebruikte computerconfiguraties geldende tarieven, voor zover deze kosten niet begrepen zijn in de onder a. bedoelde uurtarieven.

c. De kosten van benodigde assistentie van derden.

d. Overige voor de uitvoering van de Overeenkomst gemaakte kosten.

4. Mits en voor zover zulks niet bij of krachtens de wet is verboden, is A.B. Software gerechtigd om optredende loon- en prijsstijgingen door te berekenen in de in lid 3 sub a en b bedoelde tarieven en vergoedingen.

Artikel 4: Facturering

1. Facturering vindt plaats na oplevering van de programmatuur, voor zover facturering niet reeds alsdan heeft plaatsgevonden overeenkomstig hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel.

2. Geldt een vaste prijs, dan wordt 50% van de prijs gefactureerd bij het totstandkomen van de Overeenkomst en dient betaling hiervan plaats te vinden alvorens A.B. Software haar werkzaamheden aanvangt, en wordt 50% van de prijs gefactureerd 15 dagen voor oplevering. In afwijking hiervan kan, voor werkzaamheden welke zich uitstrekken over een periode langer dan een maand, worden overeengekomen dat A.B. Software maandelijks facturen indient voor in overleg te bepalen termijnbe-talingen.

3. Geldt een vergoeding op basis van nacalculatie, dan is A.B. Software gerechtigd om, ter verrekening met de na oplevering vast te stellen in totaal aan haar te betalen vergoeding, maandelijks, geheel of ten dele, de tot dan door haar bestede uren en gemaakte kosten te factureren.

Artikel 5: Oplevering

1. Onder oplevering wordt verstaan het ter beschikking stellen van de programmatuur door A.B. Software aan Afnemer.

2. De programmatuur wordt geacht door Afnemer te zijn aanvaard bij oplevering. Indien schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen, wordt de programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door Afnemer, of veertien dagen na oplevering indien Afnemer A.B. Software niet schriftelijk over eventuele gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 onder lid 3, of na het herstel van de aldus gemelde gebreken.

Artikel 6: Intellectuele eigendom en bescherming

1. Het eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de programmatuur blijven bij A.B. Software. Afnemer zal aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen.

2. Ter bescherming van de rechten van A.B. Software zal Afnemer er voor zorgdragen dat de programmatuur geheim wordt gehouden en niet aan derden bekend wordt gemaakt. Afnemer is ermee bekend dat de programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van A.B. Software bevat.

3. Het is A.B. Software toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.

4. A.B. Software zal Afnemer vrijwaren tegen elke actie van derden welke is gebaseerd op de stelling dat de door A.B. Software ontwikkelde programmatuur inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. A.B. Software zal indien een dergelijke inbreuk bij eindvonnis onherroepelijk wordt vastgesteld, de bij dat vonnis eveneens vastgestelde kosten en schade betalen, mits Afnemer A.B. Software onmiddellijk schriftelijk informeert en de behandeling van de zaak uitsluitend aan A.B. Software overlaat en hierbij alle medewerking verleent. Afnemer verliest het recht op bovengenoemde prestaties, indien zij A.B. Software niet zodanig tijdig informeert dan wel haar medewerking verleent, dat A.B. Software niet in staat is gesteld haar rechten ter zake naar behoren te verdedigen. Indien een procedure is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, alsmede wanneer in rechte een inbreuk op de rechten van een derde is vastgesteld, zal A.B. Software te harer keuze, na overleg met Afnemer, de betrokken programmatuur vervangen door programmatuur die geen inbreuk maakt op het betrokken recht, of een licentierecht ter zake verwerven, dan wel de betrokken programmatuur terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 7: Gebruiksrecht

1. A.B. Software verleent Afnemer slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur voor een periode van zeven jaar. De broncode van de programmatuur wordt aan Afnemer niet ter beschikking gesteld.

2. Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van A.B. Software niet aan derden overdraagbaar. Het is Afnemer niet toegestaan de programmatuur te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen. Afnemer zal de programmatuur niet wijzigen, aan derden in gebruik afstaan of ten behoeve van derden gebruiken.

3. Geleverde programmatuur mag door Afnemer uitsluitend worden gebruikt op de overeengekomen wijze, op maximaal het overeengekomen aantal verwerkingseenheden. Tenzij anders overeengekomen, is het Afnemer voor beveiligingsdoeleinden toegestaan maximaal twee kopieën te maken van geleverde standaardprogrammatuur. Deze kopieën zullen door Afnemer niet worden gebruikt, maar uitsluitend worden aangewend ter vervanging van het eventueel onbruikbaar geworden originele materiaal en worden voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke materiaal.

4. Voor iedere overtreding van het bij de beide voorgaande leden van dit artikel bepaalde, verbeurt Afnemer aan A.B. Software een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van vijf maal het bedrag dat Afnemer op grond van de Overeenkomst aan A.B. Software is verschuldigd voor het gebruiksrecht van de programmatuur waarop de betreffende overtreding betrekking heeft, zulks onverminderd het recht van A.B. Software om van Afnemer ter zake volledige schadevergoeding te vorderen.

5. Wanneer de Afnemer in gebreke blijft met enige betalingsverplichting, heeft A.B. Software het recht om het gebruiksrecht op geleverde programmatuur op te schorten. Na de enkele daartoe strekkende mededeling van A.B. Software aan Afnemer, zal deze zijn gehouden het gebruik van de geleverde programmatuur en van alle eventueel daarvan gemaakte kopieën te staken en gestaakt te houden en deze ter beschikking van A.B. Software te houden.

Artikel 8: Garantie

1. Gedurende een periode van twee maanden na aanvaarding zal A.B. Software naar beste vermogen eventuele gebreken herstellen, nadat haar schriftelijk en gedetailleerd door Afnemer is meegedeeld op welke punten de programmatuur niet aan schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, zulks onder de voorwaarde dat de door Afnemer gemelde gebreken op verzoek van A.B. Software reproduceerbaar zijn. A.B. Software garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken zullen worden verholpen. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. Iedere garantieverplichting vervalt, zodra de programmatuur door anderen dan A.B. Software is gewijzigd.

2. Garantiewerkzaamheden worden door A.B. Software uitgevoerd onder de navolgende voorwaarden:

a. Maatwerk programmatuur. Betreft het speciaal voor de Afnemer ontwikkelde programmatuur en is hiervoor een vaste prijs overeengekomen, dan zal het herstel gratis worden uitgevoerd, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van Afnemer of van andere niet aan A.B. Software toe te rekenen oorzaken, of, wanneer een acceptatietest is uitgevoerd, de gebreken daarbij hadden kunnen worden vastgesteld.

b. Standaardprogrammatuur. Betreft het door A.B. Software ontwikkelde standaardprogrammatuur, dan wordt het herstel alleen dan gratis uitgevoerd indien door Afnemer met A.B. Software een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien er sprake is van een gebruiksvergoeding waarbij het onderhoud is inbegrepen, tenzij er sprake is van gebruiksfouten van de Afnemer of van andere niet aan A.B. Software toe te rekenen oorzaken.

c. Standaardpakket van toeleverancier. Betreft het standaardprogrammatuur welke A.B. Software van een toeleverancier heeft betrokken, dan zijn de bepalingen welke ter zake gelden in de verhouding tussen A.B. Software en deze toeleverancier overeenkomstig van toepassing in de verhouding tussen A.B. Software en Af nemer. A.B. Software zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

3. Indien door Afnemer een beroep wordt gedaan op garantie, maar achteraf blijkt dat er sprake is geweest van gebruiksfouten van Afnemer of van andere niet aan A.B. Software toe te rekenen oorzaken, kan A.B. Software de terzake door haar verrichte werkzaamheden bij Afnemer in rekening brengen, tegen de bij haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 9: Onderhoud

A.B. Software verklaart zich bereid om desgewenst met Afnemer een afzonderlijke Overeenkomst voor het onderhoud van de programmatuur te sluiten, wanneer Partijen over de inhoud van een dergelijke overeenkomst overeenstemming weten te bereiken.

Artikel 10: Ontwikkeling van maatwerkprogrammatuur

1. Voor werkzaamheden welke betreffen het wijzigen van bestaande programmatuur, dient Afnemer A.B. Software te voorzien van up-to-date documentatie, waaronder ten minste de programmabeschrijving, het programma-ontwerp, lijst en schermlayouts, als mede functionele ontwerpen met omschrijving. Waar het niet up-to-date zijn van ter beschikking gestelde documentatie, c.q. het geheel of gedeeltelijk niet aanwezig zijn of niet ter beschikking stellen van documentatie, leidt tot extra werkzaamheden, zullen deze in rekening kunnen worden gebracht als meerwerk.

2. Indien Afnemer specifieke eisen heeft ten aanzien van objectieve kwaliteitsnormen waaraan de programmatuur dient te voldoen, dient hij dit tevoren aan te geven en zullen deze eisen schriftelijk door Partijen worden vastgelegd en geparafeerd.

3. Er zal schriftelijk worden gespecificeerd welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. A.B. Software zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van door Afnemer te verstrekken gegevens, voor de juistheid en de volledigheid waarvan Afnemer instaat. Voor door A.B. Software gegeven adviezen, de opgestelde specificatie, alsmede voor de gevolgen welke in enig stadium van uitvoering van de Overeenkomst voortvloeien uit een onvoldoende duidelijke, onvoldoende volledige of onjuiste specificatie, is A.B. Software niet aansprakelijk.

4. Afnemer staat er voor in dat de overeenkomstig de specificatie te ontwikkelen programmatuur realiseerbaar is op de overeengekomen hardware. Wanneer een taal is overeengekomen waarin de programmatuur zal worden geschreven, dient deze alle in de programmatuur op te nemen functionaliteiten te kunnen dekken. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, zullen de daaruit voortvloeiende extra werkzaamheden worden aangemerkt als meerwerk.

5. Indien is overeengekomen dat de programmatuurontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan A.B. Software de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. A.B. Software zal Afnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien een tussen Partijen nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de afgesproken werkzaamheden het verwachte tijdstip van voltooiing hiervan beïnvloedt.

7. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal A.B. Software Afnemer inlichten, indien een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de werkzaamheden tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs zal worden overschreden.

Artikel 11: Acceptatietest bij maatwerkprogrammatuur

1. Indien dit tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen, heeft Afnemer het recht geleverde maatwerk programmatuur gedurende een periode van tien dagen na oplevering te testen. Deze acceptatietest bestaat uit het uitvoeren van een door Afnemer samengestelde verzameling testgevallen, welke tijdig voor oplevering aan A.B. Software ter beschikking moeten zijn gesteld, bij gebreke waarvan de programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard op de datum van oplevering.

2. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de programmatuur voorkomende gebreken de voortgang van de test onaanvaardbaar belemmeren, zal Afnemer A.B. Software hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode wordt onderbroken totdat A.B. Software deze gebreken heeft hersteld.

3. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de programmatuur gebreken vertoont doordat niet aan de schriftelijk vastgelegde specificaties wordt voldaan, zal Afnemer A.B. Software onmiddellijk na afloop van de testperiode, in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag, over deze gebreken informeren. A.B. Software zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Indien de programmatuur voor een vaste prijs is ontwikkeld, geschiedt het herstel gratis.

Artikel 12: Overname personeel

Afnemer zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede gedurende een periode van drie jaar daarna, geen personeel dat gedurende die periode bij A.B. Software in dienst is of in dienst is geweest, in haar dienst nemen zonder de schriftelijke toestemming van A.B. Software.

VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DESKUNDIGEN

Artikel 1: Algemeen

1. Onder het detacheren van deskundigen wordt verstaan het door A.B. Software ter beschikking stellen aan Afnemer van bij haar in dienst zijnde of door haar ingehuurde deskundigen, alsmede alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende betrekkingen tot Afnemer.

2. De door een deskundige te verlenen diensten hebben uitdrukkelijk het karakter van een inspanningsverbintenis en garanderen derhalve geen enkel resultaat.

Artikel 2: Consultant/Interim-manager

Betreft de deskundige een consultant/interim-manager, dan zal door A.B. Software een met Afnemer met name overeen te komen consultant/ interim-manager worden ingezet. Ingeval van ontstentenis van de consultant/interim-manager is A.B. Software niet gehouden een vervanger aan te wijzen. Echter, indien de consultant/interim-manager, anders dan in verband met een in overleg met Afnemer opgenomen vakantie, zijn werkzaamheden niet kan verrichten gedurende een periode langer dan 20 werkdagen, is Afnemer, ingeval alsdan niet door A.B. Software een vervangende consultant/interim-manager is aangewezen, gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding en onverminderd zijn verplichting om de reeds gemaakt uren en kosten volledig te voldoen.

Artikel 3: Reis- en Verblijftijd, Reiskosten

1. Tenzij anders overeengekomen, worden reisuren van een deskundige gerekend als werkuren gedurende welke Afnemer van de deskundige gebruik maakt. Het vorenstaande lijdt uitzondering indien een all-in uur-tarief is overeengekomen. In dat geval worden reisuren niet in rekening gebracht. Een all-in tarief is uitsluitend van toepassing in geval van een volledig in rekening te brengen werkdag van de deskundige van minimaal acht uren. Kunnen om welke reden dan ook op enige dag door A.B. Software aan Afnemer minder dan acht uren voor het ter beschikking stellen van de deskundige in rekening worden gebracht, dan is A.B. Software, ook al is een all-in tarief overeengekomen, gerechtigd eventuele reisuren van de deskundige aan Afnemer in rekening te brengen.

2. Bij noodzakelijk verblijf van de deskundige in het buitenland, is A.B. Software gerechtigd minimaal acht uren per dag in rekening te brengen, ook in het geval dat de werkelijk bestede uren minder dan acht uur hebben bedragen.

3. Voor reizen per auto geldt een vergoeding volgens ANWB- normen, met een minimum van 35 eurocent per kilometer. Overige reiskosten worden doorberekend op basis van werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4: Gewerkte uren

De aard van de Overeenkomst kan met zich meebrengen dat de deskundige zijn werkzaamheden op diverse plaatsen verricht, deels of geheel buiten de directe waarneming van Afnemer. Voor het vaststellen van het aantal gewerkte uren is de gespecificeerde opgave zoals die door A.B. Software aan Afnemer zal worden verstrekt beslissend, behoudens tegenbewijs door Afnemer.

Artikel 5: Facturering

De door Afnemer verschuldigde vergoedingen zullen wekelijks dan wel maandelijks achteraf door A.B. Software in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Medewerking Afnemer

Afnemer zal aan A.B. Software c.q. aan de deskundige steeds alle faciliteiten en informatie ter beschikking stellen welke deze wenselijk en noodzakelijk acht teneinde de Overeenkomst te kunnen uitvoeren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. A.B. Software is op generlei wijze aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van het handelen en/of nalaten van de deskundige, dan wel voor de resultaten van diens werkzaamheden voor Afnemer.

2. In alle gevallen waarin A.B. Software ondanks het bepaalde in artikel 10 lid 2 van het Algemeen deel van deze voorwaarden is gehouden tot betaling van schadevergoeding, zal deze nooit hoger zijn dan het bedrag dat Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan A.B. Software is verschuldigd, met een maximum van

€ 5.000,—.

3. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

4. Afnemer zal A.B. Software en/of de deskundige schadeloos houden en vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of in verband staan met de uitvoering van de door A.B. Software en/of de deskundige in het kader van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van grove schuld of opzet van A.B. Software en/of de deskundige.

 

 

Artikel 8: Beëindiging

 

Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot schadevergoeding jegens A.B. Software te zijn gehouden, indien zich omstandigheden voordoen welke, ingeval tussen Afnemer en de deskundige een arbeidsovereenkomst zou bestaan, een dringende reden in de zin van artikel 678 BW zouden opleveren.

Artikel 9: Bijzondere verplichtingen

Het is Afnemer niet toegestaan tijdens de duur van de Overeenkomst of binnen drie jaar na beëindiging daarvan, anders dan middels A.B. Software, een deskundige welke door A.B. Software voor de uitvoering van de Overeenkomst is ingezet, werkzaamheden te laten verrichten bij of ten behoeve van Afnemer, dan wel deze deskundige in dienst te nemen zonder de schriftelijke toestemming van A.B. Software. Indien door Afnemer in strijd hiermee wordt gehandeld, verbeurt deze aan A.B. Software een onmiddellijk, zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare en niet voor matiging vatbare boete groot € 50.000,—, zulks onverminderd het recht van A.B. Software op volledige schadevergoeding.

A.B. SOFTWARE & CONSULTANCY B.V..

Groningerweg 13B

Postbus 138, 9765 ZJ Paterswolde

Telefoon : 088 – 456 1234

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

te Meppel onder nr. 04064014.